ฟรี
  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เพราะห่วงใยและคิดถึง...จึงมาหา โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ นำโดย อาจารย์พยาบาล คณะอาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสถานพยาบาลที่ให้ความกรุณารับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับคำชื่นชมจากสถานพยาบาลว่ามีความรับผิดชอบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ แต่งกายเรียบร้อย และมีสัมมาคารวะ