ฟรี
  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ออกนอกพื้นที่

โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์ไม่ได้ให้ความรู้แค่ภายในห้องเรียนอย่างเดียว โรงเรียนเรายังสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะดีๆให้กับผู้เรียนอีกด้วย